BOT Phú Mỹ 3 thông báo về việc chuyển giao dự án BOT cho phía Việt Nam vào năm 2024

Nhà máy Nhiệt điện BOT Phú Mỹ 3 kết thúc Thời hạn vận hành vào ngày 29/02/2024 sau 20 năm vận hành thương mại và được chuyển giao cho phía Việt Nam vào ngày 1/3/2024…

Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 (“BOT Phú Mỹ 3”) xây dựng và vận hành một nhà máy tua bin khí chu trình hỗn hợp với công suất thiết kế là 716.8 MW được xây dựng tại Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam (“Nhà máy Nhiệt điện BOT Phú Mỹ 3”).

Nhà máy Nhiệt điện BOT Phú Mỹ 3
Nhà máy Nhiệt điện BOT Phú Mỹ 3

Nhà máy Nhiệt điện BOT Phú Mỹ 3 sẽ kết thúc Thời hạn vận hành vào ngày 29/02/2024 sau 20 năm vận hành thương mại và sẽ được chuyển giao cho phía Việt Nam vào ngày 1/3/2024. Sau khi chuyển giao thành công Nhà máy Nhiệt điện BOT Phú Mỹ 3, BOT Phú Mỹ 3 sẽ tiến hành các thủ tục thanh lý công ty theo quy định của Hợp đồng Xây Dựng – Vận Hành – Chuyển Giao (“BOT”) và Luật Việt Nam. BOT Phú Mỹ 3 hiện tại đã tất toán tất cả các khoản nợ vay.

BOT Phú Mỹ 3 và Cơ quan Nhà nước có Thẩm Quyền sẽ thỏa thuận kế hoạch chuyển giao công nghệ, lao động, hồ sơ, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ công tác vận hành, kinh doanh và bảo trì Nhà máy Nhiệt điện BOT Phú Mỹ 3 cho Cơ quan Nhà nước có Thẩm Quyền hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ vận hành, kinh doanh và bảo trì Nhà máy nhiệt điện BOT Phú Mỹ 3.

BOT Phú Mỹ 3 sẽ phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan chức năng liên quan để việc chuyển giao được thuận lợi.

Theo vneconomy.vn
Đánh giá