Không yêu cầu dân xuất trình, nộp sổ hộ khẩu khi giải quyết TTHC

“Không yêu cầu dân xuất trình, nộp sổ hộ khẩu khi giải quyết TTHC” – Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 13470/UBND-VP về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của “Đề án phát triển ứng dụng Dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030” (gọi tắt Đề án 06).

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu theo đúng quy định của Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật này.

Không yêu cầu dân xuất trình, nộp sổ hộ khẩu khi giải quyết TTHC
Không yêu cầu dân xuất trình, nộp sổ hộ khẩu khi giải quyết TTHC

Đồng thời rà soát, đẩy mạnh triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong Đề án 06 và 29 dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh nghiên cứu, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giải pháp không xác minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú cho trẻ em trong việc thực hiện nhóm TTHC liên thông Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.

Thời gian thực hiện trong tháng 11/2022.

Nguồn: https://baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202211/khong-yeu-cau-nguoi-dan-phai-xuat-trinh-nop-so-ho-khau-trong-giai-quyet-tthc-963622/index.htm

Đánh giá