Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phú Mỹ tiếp tục thực hiện cho vay

Kể từ khi triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phú Mỹ luôn theo sát các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội cấp trên và thường xuyên tham mưu cho Ban đại diện HĐQT thị xã Phú Mỹ cho vay các chương trình chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Qua 9 tháng đầu năm triển khai kết quả thực hiện tăng trưởng dư nợ tín dụng của Phòng giao dịch tính đến 16/10/2022 đạt được 471.893 triệu đồng/9.547 khách hàng. Trong đó giải ngân các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP là 41.535 triệu đồng/767 khách hàng như: Giải ngân chương trình cho vay Giải quyết việc làm được 35.525 triệu đồng/632 lao động, Chương trình cho vay NƠXH 3.850 triệu đồng/10 hộ. Chương trình cho vay Cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập 1.000 triệu đồng/12 cơ sở. Chương trình Học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến 1.160 triệu đồng/116 học sinh, sinh viên.

Bà Nguyễn Hoàng Thúy Ngân (KP.Lam Sơn, phường Phước Hòa, TX Phú Mỹ) vui mừng khi nhận được vốn vay ưu đãi để mua máy tính cho hai con gái đang học tại trường THCS Phước Hòa.
Bà Nguyễn Hoàng Thúy Ngân (KP.Lam Sơn, phường Phước Hòa, TX Phú Mỹ) vui mừng khi nhận được vốn vay ưu đãi để mua máy tính cho hai con gái đang học tại trường THCS Phước Hòa.

Với sự chỉ đạo sát sao của Ngân hàng CSXH cấp trên và sự quyết tâm nỗ lực của cán bộ, người lao động trong hệ thống NHCSXH, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Phú Mỹ không ngừng phối hợp với Chính quyền địa phương, các Tổ chức chính trị – xã hội triển khai các chương trình tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đặc biệt là giải ngân các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, không bỏ sót đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, tích cực vào sự phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Nguồn: http://phumy.baria-vungtau.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/-/view_content/content/675731/ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-thi-xa-phu-my-tiep-tuc-thuc-hien-cho-vay-theo-nghi-quyet-so-11-nq-cp-ngay-30-01-2022-cua-thu-tuong-chinh-phu-

Đánh giá