Thẻ: Đe dọa

  • Tội đe doạ giết người theo Điều 133 Bộ luật Hình sự

    Tội đe doạ giết người theo Điều 133 Bộ luật Hình sự

    1. Đe dọa giết người là gì? Đe dọa giết người có thể được hiểu là hành vi làm cho người khác lo sợ rằng người đe dọa sẽ có hành vi giết người. 2. Tội đe doạ giết người theo Điều 133 Bộ luật Hình sự Tại Điều 133 Bộ luật Hình sự 2015 quy định…