1.414 tỷ đồng nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải

1.414 tỷ đồng nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải

Ban Quản lý dự án hàng hải thuộc Bộ Giao thông vận tải đang lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải từ phao số...