BOT Phú Mỹ 3 thông báo về việc chuyển giao dự án BOT cho phía Việt Nam vào năm 2024

BOT Phú Mỹ 3 thông báo về việc chuyển giao dự án BOT cho phía Việt Nam vào năm 2024

Nhà máy Nhiệt điện BOT Phú Mỹ 3 kết thúc Thời hạn vận hành vào ngày 29/02/2024 sau 20 năm vận hành thương mại và được chuyển giao cho phía Việt Nam vào ngày 1/3/2024… Công ty Điện lực TNHH...