Thẻ: Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ

  • Xúc tiến xây dựng nhanh Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ

    Xúc tiến xây dựng nhanh Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ

    Xúc tiến xây dựng nhanh Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ, hình thành Khu thương mại tự do gắn với cảng biển và hành lang công nghiệp – đô thị Đông Tây (dài gần 300km) phía Nam được chờ đợi sẽ tạo đột phá cho Cái Mép -Thị Vải. Trung tâm logistics là cấp thiết…