Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phú Mỹ tiếp tục thực hiện cho vay

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phú Mỹ tiếp tục thực hiện cho vay

Kể từ khi triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phú Mỹ...