Người sử dụng lao động vi phạm pháp luật khi nào?

Người sử dụng lao động vi phạm pháp luật khi nào?

1. Người sử dụng lao động là ai? Theo khoản 2 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn,...